Disclaimer

Disclaimer ElkeWeekGeld.nl

ElkeWeekGeld.nl is gevestigd te Delft en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24431093.

Indien u niet akkoord gaat met deze disclaimer, kunt u geen gebruik maken van de diensten op de website en van andere dienstverlening van ElkeWeekGeld.nl. U kunt de website verlaten of sluiten. Door gebruik te maken van de website en van andere dienstverlening van ElkeWeekGeld.nl gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer.

Algemeen

Deze disclaimer is van toepassing op alle informatie van deze website en op verstuurde berichten via email, WhatsApp, SMS, chat, telefoon en andere kanalen. De informatie die u op deze website vindt, hebben wij zo goed mogelijk proberen weer te geven. Ondanks dat is het mogelijk dat bepaalde informatie is veranderd of niet meer juist blijkt te zijn. Wanneer u de informatie op deze website gebruikt voor het kopen of verkopen van aandelen, opties, futures, turbo’s of enig ander financieel instrument dan bent u zelf verantwoordelijk voor uw beslissingen. Wij geven geen enkele garantie dat de informatie die wij geven tot winst of verlies zullen leiden.

Aan de informatie op deze website en op verstuurde berichten via email, WhatsApp, SMS, chat, telefoon en andere kanalen kunnen geen rechten worden ontlenen. De informatie op deze website en op verstuurde berichten via email, WhatsApp, SMS, chat, telefoon en andere kanalen dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van alle informatie van deze website en op verstuurde berichten via email, WhatsApp, SMS, chat, telefoon en andere kanalen. Door het verkrijgen van informatie van deze website en op verstuurde berichten via email, WhatsApp, SMS, chat, telefoon en andere kanalen, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van algemene en onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De inhoud van deze website en verstuurde berichten via email, WhatsApp, SMS, chat, telefoon en andere kanalen zijn op geen enkele wijze een aanbieding van effecten of afgeleide producten, in welke jurisdictie dan ook, noch een aanbeveling van ElkeWeekGeld.nl met betrekking tot de aan- en verkoop van aandelen, opties, futures, turbo’s of enig ander financieel instrument.

Wanneer u gaat beleggen, adviseren wij u om bij elke beleggingsbeslissing contact op te nemen met uw financiële adviseur.

ElkeWeekGeld.nl is geen financieel adviseur en treedt ook niet als zodanig op. De inhoud van deze website en verstuurde berichten via email, WhatsApp, SMS, chat, telefoon en andere kanalen zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. U, als belegger, wordt geacht uw eigen beleggingsbeslissingen te nemen gebaseerd op uw eigen beleggingsdoelstellingen en financiële positie.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website en op verstuurde berichten via email, WhatsApp, SMS, chat, telefoon en andere kanalen, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website en op verstuurde berichten via email, WhatsApp, SMS, chat, telefoon en andere kanalen mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Aansprakelijkheid

ElkeWeekGeld.nl, noch een van haar functionarissen, directeuren, werknemers, consultants, agenten of filialen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van activiteiten en beslissingen die u neemt op basis van informatie van deze website en op verstuurde berichten via email, WhatsApp, SMS, chat, telefoon en andere kanalen. U kunt ElkeWeekGeld.nl, noch een van haar functionarissen, directeuren, werknemers, consultants, agenten of filialen ook niet aansprakelijk stellen voor eventuele koersverliezen, die geleden worden als gevolg van het gebruik van koersen, gegevens of ideeën verstrekt door ElkeWeekGeld.nl. . U kunt ElkeWeekGeld.nl, noch een van haar functionarissen, directeuren, werknemers, consultants, agenten of filialen ook niet aansprakelijk stellen voor fouten en/of onjuistheden op deze website en op verstuurde berichten via email, WhatsApp, SMS, chat, telefoon en andere kanalen. In het algemeen dient u ervan bewust te zijn, dat beleggen risico met zich meebrengt. U, als afnemer van de informatie, bent zelf verantwoordelijk voor uw keuze en het gebruik van de informatie. De op deze website en op verstuurde berichten via email, WhatsApp, SMS, chat, telefoon en andere kanalen vermelde informatie bevat geen aanbieding van effecten of afgeleide producten, in welke jurisdictie dan ook, noch een aanbeveling van ElkeWeekGeld.nl met betrekking tot de aan- en verkoop van aandelen, opties, futures, turbo’s of enig ander financieel instrument.

Wij spannen ons in om nauwkeurige informatie op deze website en op verstuurde berichten via email, WhatsApp, SMS, chat, telefoon en andere kanalen op te nemen, maar kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het – tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website en op verstuurde berichten via email, WhatsApp, SMS, chat, telefoon en andere kanalen, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Verwijzingen

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites, die niet het eigendom zijn van ElkeWeekGeld.nl, zijn slechts opgenomen ter informatie voor u als gebruiker van de site. ElkeWeekGeld.nl geeft geen enkele garantie, noch aanvaart enigerlei verplichting of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats.

Risico

U dient zich ervan bewust te zijn, dat wanneer u geld belegt u een financieel risico neemt.  Rendementen kunnen hoger, maar ook lager dan gemiddeld uitvallen. Hoe risicovoller uw beleggingsvorm is, hoe meer de rendementen zullen schommelen. U kunt met optie, turbo, future en andere (hefboom) signalen hoge winsten realiseren, maar ook grote verliezen maken. Wij wijzen u erop dat iedere vorm van beleggen goede en slechte tijden kent. Winst- en verliesgevende transacties zullen elkaar afwisselen. Reeksen van winstgevende en verlieslatende transacties kunnen elkaar opvolgen. Ook voor de handel in opties, turbo’s, futures en andere (financiële) (hefboom) producten is dat van toepassing. Financiële markten kunnen extreem volatiel en beweeglijk zijn. Extreme koersbewegingen kunnen voor hoge winsten en verliezen op uw positie zorgen.

Geen handelssysteem of aanbevelingsdienst is vrij van risico en/of van verlies. ElkeWeekGeld.nl impliceert noch garandeert dat u winsten kunt maken via de inhoud van deze website en op verstuurde berichten via email, WhatsApp, SMS, chat, telefoon en andere kanalen.

ElkeWeekGeld.nl wijst u erop dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten.

Resultaten

De resultaten die u ziet op onze site zijn altijd bruto resultaten. Dat wil zeggen dat de resultaten altijd worden weergegeven zonder rekening te houden met transactie- en abonnementskosten. Het kan voorkomen dat de resultaten van een systeem en/of handelsmodel voortkomen uit een systeem dat is onderworpen aan backtesting. Resultaten die wij publiceren uit het verleden, het heden en in de toekomst op deze website en verstuurde berichten via email, WhatsApp, SMS, chat, telefoon en andere kanalen kunnen afkomstig zijn van onze eigen bankrekening, de bankrekening van klanten, backtesting en / of van onze eigen test trading accounts of live trading accounts. Wij kunnen niet instaan voor de juistheid van deze resultaten. Het kan voorkomen, met gelimiteerde transacties, dat uw opdracht niet of gedeeltelijk kan worden uitgevoerd. Ook kan het met bestens-orders voorkomen, dat er tussen de transacties onderling prijsverschillen kunnen ontstaan. Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van het hierboven omschreven.

Winkelwagen

Download Gratis Ebook

Beleg succesvol met opties in 7 dagen!

U kunt meer rendement op uw vermogen realiseren door met opties te werken. Als u weet hoe het werkt, kunt u beleggen met meer rendement en met een lager risico. Opties zijn niet moeilijk of gevaarlijk, maar u moet er wel wat over leren voordat u het winstgevend kunt toepassen.