Algemene voorwaarden

Laatste wijziging: 14 november 2018

Algemene Voorwaarden ElkeWeekGeld.nl

 

Artikel 1 Definities en begrippen
In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande begrippen uitgelegd als volgt:
1.1 Naam:  ElkeWeekGeld.nl (voor de leesbaarheid wordt in deze algemene voorwaarden gesproken over “EWG”), gevestigd en kantoorhoudende in Delft, Nederland en Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer: 24431093

1.2 Aanbieding:  Elk prijsaanbod dat EWG doet door middel van publicatie op https://ElkeWeekGeld.nl/ of op welke andere wijze dan ook, dat niet specifiek bedoeld is voor een bepaalde abonnee en dat door middel van aanmelding op internet geaccepteerd kan worden.

1.3 Abonnee:  De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie EWG een abonnement overeenkomst sluit.

1.4 Abonnementsovereenkomst:  Iedere overeenkomst tussen EWG en een Abonnee, die de abonnee recht geeft om gedurende de contractduur toegang te krijgen tot de gehele of een gedeelte van de website https://ElkeWeekGeld.nl/. Op deze site en via e-mail wordt door EWG op periodieke basis (in beginsel wekelijks) algemene beleggingsinformatie verstrekt over index opties mede op basis van technische analyse.
1.5 Index: Een gemiddelde van prijzen, een verhoudingsgetal dat iets vertelt over een bepaalde grootheid sinds een bepaald basistijdstip. De stand van de index is afhankelijk van het aantal, de soort en het gewicht van de componenten (bijvoorbeeld: aandelen, obligaties, onroerend goed, kosten van levensonderhoud) die de index bepalen. Een voorbeeld is de Amsterdam Exchanges Index (AEX), de belangrijkste graadmeter, bestaande uit de 25 belangrijkste fondsen.

1.6 Hefboomproducten:  Het belangrijkste kenmerk van een hefboomproduct, is dat een kleine koersstijging(daling) van de onderliggende waarde vaak resulteert in een grotere koersstijging(daling) van het hefboomproduct. Bekende hefboomproducten zijn opties, futures, speeders, trackers en turbo’s.

1.6.1 Hefboomwerking: Het verschijnsel dat de winst of het verlies op een financieel contract (bijvoorbeeld optie of future) procentueel groot is in verhouding tot de investering. Met een geringe investering (optiepremie bij opties, initial margin bij futures) kunnen relatief grote winsten of verliezen ontstaan.

1.6.2 Optie: Een overeenkomst tussen 2 partijen, waarbij de koper, tegen betaling van een premie aan de verkoper, van deze het recht verkrijgt om een bepaalde zaak tegen een vastgestelde prijs gedurende een bepaalde tijd van hem te kopen of aan hem te verkopen.

1.7 Technische Analyse: Technische analyse op de financiele beurs is de studie van handelingen op de financiele beurs, vooral door middel van grafieken, met het doel toekomstige prijstrends te kunnen voorspellen.

1.7.1 Indicator: Een indicator is een wiskundige afgeleide van de (koers)grafiek met als doel ondersteuning te bieden bij het bepalen van de juiste timing in prijstrends.

1.8 Website EWG: De website https://ElkeWeekGeld.nl/ met inbegrip van alle overige huidige en toekomstige digitale producten en diensten van EWG.

1.9 Abonnementsprijzen:  De prijs van het abonnement als bedoeld in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 2 Algemeen
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van EWG, alsmede op alle abonnementsovereenkomsten die tussen EWG en een abonnee gesloten worden. Algemene voorwaarden van de abonnee, of enige andere voorwaarden zijn niet van toepassing. Indien een abonnementsovereenkomst wordt gesloten door twee of meer (rechts)personen, dan is ieder van hen hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verbintenissen die voortvloeien uit de abonnementsovereenkomst.  Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EWG is de abonnee niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen uit de abonnementsovereenkomst aan derden over te dragen. EWG is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen in plaats van onderhavige komen vanaf de datum van publicatie.

 

Artikel 3 Offertes, aanbiedingen en prijzen
Alle aanbiedingen en offertes van EWG zijn altijd éénmalig, vrijblijvend en geldig gedurende de in die aanbieding of offerte vermelde termijn. Indien niet expliciet een termijn is genoemd, is de offerte of aanbieding geldig gedurende 14 dagen. Van aanbiedingen kan slechts gebruik worden gemaakt indien de abonnee gedurende drie maanden voorafgaand aan de betreffende aanbieding geen abonnee was van EWG. De door EWG vermelde abonnementsprijzen zijn inclusief omzetbelasting. EWG is gerechtigd haar prijzen te verhogen. Prijsverhogingen gaan telkens in met ingang van de eerstvolgende nieuwe termijn van de abonnementsovereenkomst. Elke verhoging van de abonnementsprijzen zal onmiddellijk op https://ElkeWeekGeld.nl/ worden gepubliceerd. De prijzen vermeld in aanbiedingen en offertes gelden niet voor de voortgezette abonnementsovereenkomst, tenzij EWG uitdrukkelijk anders heeft vermeld.

 

Artikel 4 Aanvang en duur
Een Abonnementsovereenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging van de totstandkoming van de abonnementsovereenkomst door EWG en na betaling van de verschuldigde abonnementsprijs door abonnee aan EWG op de eerstvolgende maandag. Voor zover artikel 7:46d lid1 BW op de abonneeovereenkomst tussen EWG en de abonnee van toepassing zou zijn, kan in verband met de aard van de door EWG aan de abonnee te leveren diensten door abonnee geen beroep worden gedaan op de in dit artikel vermelde bedenktijd. De abonnementsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1/4/12/26 of 52 weken. De abonnementsovereenkomst eindigt bij het verstrijken van de overeengekomen termijn van rechtswege en zal stilzwijgend worden verlengd met telkens 12 weken tenzij abonnee 1 week voor einde abonnement schriftelijk (mag per email) heeft aangegeven af te willen zien van voortzetting van het abonnement.

 

Artikel 5 Betaling
Betaling dient plaats te hebben, binnen 14 dagen na factuurdatum en op de wijze die is aangegeven in de Aanbieding of de Offerte. Indien verschillende betalingsmogelijkheden worden geboden door EWG zal betaling plaats hebben conform de keuzemogelijkheid die de abonnee heeft verkozen. Het is de Abonnee, die ondernemer is in de zin van artikel 6:235 van het Burgerlijk Wetboek, uitdrukkelijk niet toegestaan de betaling van de abonnementsprijs op te schorten dan wel met enig bedrag te verrekenen. EWG zal niet in verzuim raken door de enkele late verzending van een factuur. Het enkele niet of later zenden van een factuur door EWG impliceert geen afstand van het recht op betaling aan EWG . De vordering verjaart alleen conform de wet.

 

Artikel 6. Incassokosten
Indien de abonnee in verzuim is, komen alle kosten van gerechtelijke- en buitengerechtelijke incassering van het verschuldigde zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, voor rekening van de abonnee. De buitengerechtelijke incassokosten worden geacht tenminste 15% van het factuurbedrag ex BTW te bedragen. Indien de abonnee in verzuim is, is hij zonder nadere sommatie of ingebrekestelling een vertragingsrente verschuldigd aan EWG van 1,5% per maand over de verschuldigde factuurbedragen inclusief BTW. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat het verzuim intreedt tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.

 

Artikel 7. Adres en bezorggegevens
De abonnee draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan EWG aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de abonnee redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de abonnementsovereenkomst, tijdig aan EWG worden verstrekt. Het risico van de juistheid en volledigheid van de door de abonnee verstrekte informatie komt volledig voor rekening en risico van de abonnee.

 

Artikel 8 Levering
EWG zal de grootst mogelijke zorg betrachten om voor tijdige en correcte levering zorg te dragen. EWG behoudt zich het recht voor om op elke moment waarop zij dat wenst het product te wijzigen qua inhoud of verschijningsvorm, frequentie of distributiewijze. De abonnee is gehouden op het moment van levering in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te reclameren. Klachten kunnen schriftelijk worden gemeld. EWG besteedt de uiterste zorg aan de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, accuratesse en actualiteit van de door haar opgenomen informatie. Zij verstrekt echter geen enkele garantie met betrekking tot de inhoudelijke juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, actualiteit van die informatie.

 

Artikel 9 Website https://ElkeWeekGeld.nl/
9.1 Het recht om toegang te krijgen tot (de producten van) ElkeWeekGeld.nl en gebruik te maken van de op de website opgenomen informatie is hoogstpersoonlijk voor één gebruiker en kan niet aan derden worden overgedragen, in gebruik gegeven, verhuurd of op andere wijze aan derden afgestaan worden, dan wel met derden gedeeld worden. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder derden niet begrepen, natuurlijke personen die behoren tot de gezinskring/privé-huishouding van de abonnee, die de website gebruiken voor persoonlijke niet commerciële doeleinden. Sommige diensten die verkrijgbaar zijn via ElkeWeekGeld.nl zijn niet bij de abonnementsprijs inbegrepen. Indien er aanvullende kosten verbonden zijn aan de gebruikmaking van een dienst, zal EWG de kosten daarvan uitdrukkelijk vermelden bij de aanmelding voor die dienst.

9.2 EWG kan haar inspanningsverbintenis uitsluitend nakomen indien de abonnee beschikt over de benodigde, geschikte computer- en randapparatuur en programmatuur. EWG levert ElkeWeekGeld.nl of andere afgeleide producten in de staat waarin deze zich bevindt ten tijde van het gebruik door de abonnee, mitsdien “met alle gebreken en indien beschikbaar”. Het risico ter zake van voldoende kwaliteit, prestaties en accuratesse, van verbindingen en opgehaalde informatie ligt bij de abonnee. EWG verleent geen enkele garantie met betrekking tot ongehinderd gebruik, afwezigheid van belemmeringen, afwezigheid van retentierechten, afwezigheid van inbreuk op intellectuele eigendommen van derden onafgebroken of foutloze toegang tot ElkeWeekGeld.nl, noch enige andere garantie, die niet expliciet in deze Algemene Voorwaarden is opgenomen. EWG zal de website met zorg onderhouden en beveiligen. Zij kan echter niet garanderen dat er op geen enkele wijze schade kan worden veroorzaakt aan hardware of software van de abonnee door programmeringen van derden, die buiten de wil en de wetenschap van EWG via het internet verspreid zijn. De abonnee is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn hard- en software tegen de hiervoor bedoelde risico’s.

9.3 De abonnee dient zich te onthouden van elk gebruik van https://ElkeWeekGeld.nl/ dat onrechtmatig is of schadelijk voor de belangen van EWG, leveranciers, service providers of andere gebruikers van ElkeWeekGeld.nl. In het bijzonder zal de abonnee ElkeWeekGeld.nl niet gebruiken op een wijze die EWG of de daaraan gekoppelde netwerken zou kunnen uitschakelen, overbelasten, benadelen of die de gebruikerservaring van elke willekeurige gebruiker van ElkeWeekGeld.nl op negatieve wijze zou kunnen beïnvloeden. Behalve persoonlijk gebruik voor niet commerciële privédoeleinden is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EWG, niet toegestaan om de inhoud van de website onder andere te vermenigvuldigen, te distribueren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. De in deze informatie vermelde koersen gelden per de aangegeven tijd/datum en vormen geen garantie dat tegen deze koers transacties kunnen worden uitgevoerd. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts-) personen die toegang krijgen tot deze site. Alle privacygevoelige gegevens welke via de website beschikbaar zijn gesteld zullen worden behandeld in overeenstemming met de wet.

 

Artikel 10 Risico’s van beleggen
10.1 Abonnees worden erop gewezen dat aan beleggingen financiële risico’s verbonden zijn. Bij opties kunt u zelfs meer dan uw inleg verliezen. Abonnees dienen zichzelf goed te oriënteren over de risico’s van beleggen. Abonnees zijn zelf verantwoordelijk voor zijn/haar (belegging)beslissingen. Bezoekers, lezers en abonnees van EWG zijn zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop zij gebruik maken van de geboden informatie en de gepubliceerde beleggingsideeën. Informatie en ideeën zijn op geen enkele wijze een aanbieding of beleggingsadvies. Informatie en ideeën van EWG zijn op geen enkele wijze een vervanging van deskundig advies. Bezoekers, lezers en abonnees worden geacht zelf te (laten) nagaan in hoeverre gepubliceerde beleggingsideeën waardevol zijn en passen binnen hun risicoprofiel en beleggingsdoelstellingen. Directeur en of medewerkers van EWG kunnen van tijd tot tijd posities aanhouden in de gesignaleerde fondsen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

10.2 EWG is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen en/of schade aan de zijde van abonnees en bezoekers van de website https://ElkeWeekGeld.nl/ ontstaan door het gebruik van de door EWG op de website https://ElkeWeekGeld.nl/ of in de periodieke mailing geplaatste tekst/informatie/beleggingsideeën. EWG verschaft beleggingsinformatie in algemene zin. De inhoud van de website https://ElkeWeekGeld.nl/ wordt uitsluitend ter informatie beschikbaar gesteld en vormt geen uitnodiging of aanbod tot het kopen of verkopen van concrete financiële producten bij concrete aanbieders. EWG is geen aanbieder van effecten, opties, turbo’s of andere financiële producten. EWG ontvangt geen vergoeding van de door haar gesignaleerde fondsen en onderhoudt geen enkele relatie met de door haar gesignaleerde fondsen. EWG onderhoudt geen relatie met welke concrete aanbieder dan ook. EWG is geen tussenpersoon of bemiddelaar tussen abonnee en aanbieder. Abonnee is vrij om zelf te bepalen met welke aanbieder een effectenovereenkomst wordt afgesloten. De abonnee handelt zelfstandig met de concrete aanbieder van effecten, opties, turbo’s of andere financiële producten geheel naar eigen keuze van abonnee.

10.3 EWG is een signaalaanbieder. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen beleggingsbeslissingen. EWG vergoedt u geen verliezen en abonnee draagt geen winsten over aan EWG.

10.4 EWG is voor haar beleggingsinformatie afhankelijk van derden. Om te kunnen functioneren heeft de EWG koersgegevens nodig. EWG is voor deze koersgegevens afhankelijk van verschillende leveranciers. EWG kan niet aansprakelijk worden gesteld door abonnee vanwege ontbrekende of onjuiste koersgegevens door welke oorzaak dan ook.

 

Artikel 11 Geschillen
Op geschillen die ontstaan betreffende (de inhoud van) de website https://ElkeWeekGeld.nl/ de door EWG al dan niet via de website https://ElkeWeekGeld.nl/ gegeven beleggingssignalen en de overeenkomsten tussen EWG en haar abonnees is het Nederlandse rechts van toepassing. De bevoegde rechter van de plaats van vestiging van EWG is in eerste instantie exclusief bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen.

 

Artikel 12 Privacy Policy of Bescherming persoonsgegevens

Met ingang van 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze regelgeving versterkt de bescherming van persoonlijk data en privacy voor alle personen binnen de Europese Unie. De website https://ElkeWeekGeld.nl is waar nodig aangepast aan deze wetgeving.

EWG neemt de privacy policy van persoonsgegevens zeer serieus. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van informatie e-mails, de nieuwsbrief, facturen voor (proef)abonnementen en algemene voorwaarden.

Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.

Wij onderschrijven bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Voor de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen u en EWG (bijvoorbeeld bij abonnementen en proefabonnementen);
  • Om u te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen communicatie in het kader van loyaliteitsacties (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven);
  • Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van onze website);
  • Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.

Wij selecteren onze partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Helaas kunnen wij met in achtneming van het voorgenoemde geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

Indien wij persoonsgegevens verwerken ten einde u te interesseren voor onze producten en diensten, kunt u hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Wij zullen deze verwerking dan terstond beëindigen. Uw verzoeken en verzet dient u te sturen aan: info@ElkeWeekGeld.nl

De inhoud dit artikel kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacy regels.

De Website van EWG en Persoonsgegevens

EWG is de beheerder van de website https://ElkeWeekGeld.nl/ (de “Website”). Uw persoonsgegevens worden door EWG gebruikt om u de op de Website aangeboden informatie, producten en/of diensten te leveren en om u in de gelegenheid te stellen actief van onze website gebruik te maken. Vanzelfsprekend respecteren en waarborgen we hierbij uw privacy door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.  Emails van klanten aan EWG en reacties worden maximaal 7 jaar bewaard en daarna van de server verwijderd. Dit is bedoeld om klanten te kunnen coachen waarbij het voor EWG handig is te weten welke vragen eerder zijn behandeld.
Daarnaast geeft de wet aan dat de bedrijfsvoering 7 jaar moet worden bewaard.

Wanneer worden persoonsgegevens verstrekt?

In principe hoeft u zich niet te registreren bij EWG als u een bezoek brengt aan de Website. Indien u van bepaalde diensten gebruik wenst te maken, zoals het ontvangen van een publicatie, dient u zich wel bij EWG te registreren. EWG zal in dat geval vragen om bepaalde gegevens te verstrekken.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Welke persoonsgegevens u dient te verstrekken is afhankelijk van de dienst waarvan u gebruik wilt maken. Het kan daarbij onder andere gaan om uw naam, e-mailadres en huisadres.

Van de cliënten verzamelt EWG de navolgende persoonlijke gegevens voor de gratis nieuwsbrief: naam en e-mailadres. Wanneer een belangstellenden zich heeft uitgeschreven voor deze maandnieuwsbrief wordt deze na enige tijd uit deze database verwijderd.

Van de betalende abonnees verzamelt EWG de navolgende persoonlijke gegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, land, e-mailadres, telefoonnummer. Deze gegevens heeft EWG nodig om u de verschillende diensten aan te kunnen bieden, waaronder het factureren en verzenden van e-mailberichten en overige mailings waaronder nieuwsbrieven. EWG zal deze gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. In beginsel worden niet meer gegevens vastgelegd dan noodzakelijk voor een bepaalde service.

Doeleinden van de gegevensverwerking

EWG verwerkt de persoonsgegevens om gebruikers, die gebruikmaken van de op of via de website aangeboden informatie, producten en/of diensten, in de gelegenheid te stellen om actief van de website gebruik te kunnen maken, rekening houdend met persoonlijke voorkeuren en interesses van gebruikers en de op of via de website aangeboden informatie, producten en/of diensten aan hen te kunnen leveren. De gegevens worden in overeenstemming met de wet, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor EWG deze heeft verkregen. Naast het bovengenoemde verwerkt EWG uw persoonsgegevens met de hierna volgende doeleinden.

Profiling

EWG houdt bij welke onderwerpen of toepassingen gebruikers interesseren door, onder andere, na te gaan welke onderwerpen op de website het meest frequent bezocht worden. Deze gegevens worden op geaggregeerde en anonieme basis verwerkt voor gebruik door EWG. U kunt hierbij bijvoorbeeld ook denken aan vergelijkende onderzoeksgegevens, zoals “gebruikers die artikelen over vermogensbeheer lezen zijn vaak ook geïnteresseerd in koersinformatie”. Op basis van deze gegevens worden bepaalde profielschetsen geformuleerd, waardoor EWG het beste kan nagaan welke onderwerpen van de website het meest interessant worden gevonden door de gebruikers en welke groepen van gebruikers de website het meest raadplegen, waardoor EWG de website kan verbeteren en uitbreiden en de website beter op de interesses van gebruikers kan toespitsen. Aangezien de gegevens die voor dit doel worden verwerkt, geanonimiseerd worden, is er, na anonimiseren, geen sprake van persoonsgegevens. Uw privacy blijft dus gewaarborgd.

Marketingdoeleinden

Indien u via de website gebruikmaakt van op of via de website aangeboden informatie, producten en/of diensten waarvoor u zich dient te registreren bij EWG, kan EWG u soms informatie toesturen over andere producten en/of diensten van EWG die interessant voor u zouden kunnen zijn. U heeft altijd het recht om EWG te verzoeken te stoppen met het toesturen van dergelijke informatie door een bericht te sturen naar info@ElkeWeekGeld.nl. In geen geval zal EWG uw persoonsgegevens aan derden verstrekken voor hun marketingactiviteiten zonder uw expliciete toestemming.

Beveiligingsmaatregelen omtrent persoonsgegevens

EWG draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Rechten met betrekking tot gegevens

De gebruiker heeft het recht informatie met betrekking tot zijn of haar door EWG verwerkte persoonsgegevens op te vragen en kan vervolgens:

  • Deze gegevens aanvullen;
  • Deze gegevens verbeteren;
  • Deze gegevens laten verwijderen;
  • Deze gegevens laten afschermen;

indien deze feitelijk onjuist zijn voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Wijze waarop deze rechten kunnen worden uitgeoefend

Indien u gebruik wilt maken van deze rechten of andere vragen hebt met betrekking tot het privacy beleid, kunt u een e-mail richten aan EWG. Het e-mail adres is info@ElkeWeekGeld.nl

EWG behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op worden gepubliceerd op https://ElkeWeekGeld.nl/.

 

 

© 2018 ElkeWeekGeld.nl
Alle rechten voorbehouden

Winkelwagen

Download Gratis Ebook

Beleg succesvol met opties in 7 dagen!

U kunt meer rendement op uw vermogen realiseren door met opties te werken. Als u weet hoe het werkt, kunt u beleggen met meer rendement en met een lager risico. Opties zijn niet moeilijk of gevaarlijk, maar u moet er wel wat over leren voordat u het winstgevend kunt toepassen.